O lekárovi

MUDr. Matúš Martinka

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského som ukončil v roku 2004, v roku 2009 som získal špcializáciu v odbore psychiatria. Pracovné skúsenosti som získaval v lôžkových a ambulantných zariadeniach psychiatrickej starostlivosti, naposledy na Gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej kliniky SZU v pozícii zástupcu primárky, ako ambulantný psychiater v neziskovej organizácii Centrum MEMORY a v psychiatrickej ambulancii ProCare Central.

Popri svojej práci sa naďalej vzdelávam, od roku 2008 som frekventantom výcviku v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii, v súčasnej dobe pokračujem v postgraduálnom vzdelávaní v odbore gerontopsychiatria v IPVZ v Prahe.

Pôsobím ako vedecký sektretár Gerontopsychiatrickej sekcie, Psychiatrickej spoločnosti SLS, od roku 2011 ako súdny znalec pre odvetvie psychiatria.